DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ ⚠️ Doručení může kvůli Covid-19 trvat až 10 pracovních dnů

Podmínky služby

PŘEHLED
Tento web provozuje společnost Teclast Europe s.r.o. Na celém webu se výrazy „my“, „nás“ a „náš“ vztahují na www.teclast.eu. Teclast Europe s.r.o. nabízí tento web, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných z tohoto webu, vám, uživateli, podmíněno přijetím všech zde uvedených podmínek, zásad a upozornění.

Navštívením našich stránek a / nebo zakoupením něčeho od nás se zapojujete do naší „Služby“ a souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími smluvními podmínkami („Podmínky služby“, „Podmínky“), včetně těch dodatečných smluvních podmínek a zásad uvedených v tomto dokumentu a / nebo dostupných prostřednictvím hypertextového odkazu. Tyto smluvní podmínky se vztahují na všechny uživatele webu, včetně uživatelů, kteří jsou prohlížeči, prodejci, zákazníci, obchodníci nebo přispěvatelé obsahu.

Před přístupem na naše webové stránky nebo jejich použitím si prosím pozorně přečtěte tyto smluvní podmínky. Vstupem nebo používáním kterékoli části webu souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami služby. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, nesmíte přistupovat na web ani používat žádné služby. Pokud jsou tyto smluvní podmínky považovány za nabídku, je přijetí výslovně omezeno na tyto smluvní podmínky.

Na všechny nové funkce nebo nástroje, které jsou přidány do aktuálního obchodu, se rovněž vztahují smluvní podmínky. Aktuální verzi Smluvních podmínek si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto smluvních podmínek zveřejněním aktualizací a / nebo změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny na této stránce. Vaše další používání nebo přístup na web po zveřejnění jakýchkoli změn představuje přijetí těchto změn.

Náš obchod je hostován na stránkách Shopify Inc. Poskytují nám platformu elektronického obchodování online, která nám umožňuje prodávat naše produkty a služby.

ODDÍL 1 - OBCHODNÍ PODMÍNKY ONLINE
Souhlasem s těmito podmínkami služby prohlašujete, že jste ve vašem státě nebo provincii bydliště nebo že jste ve vašem státě nebo provincii pobytu plnoletá a vy jste nám udělili souhlas s povolením používání této stránky kterémukoli z vašich nezletilých závislých.
Nesmíte používat naše produkty pro nezákonné nebo neoprávněné účely, ani nesmíte při používání Služby porušovat žádné zákony ve vaší jurisdikci (včetně, ale bez omezení, autorských práv).
Nesmíte přenášet žádné červy, viry ani kód ničivé povahy.
Porušení nebo porušení kterékoli z podmínek povede k okamžitému ukončení vašich služeb.

ODDÍL 2 - OBECNÉ PODMÍNKY
Vyhrazujeme si právo kdykoli z jakéhokoli důvodu odmítnout službu komukoli.
Berete na vědomí, že váš obsah (bez informací o kreditní kartě) může být přenášen nešifrovaně a vyžaduje (a) přenosy v různých sítích; a (b) změny v souladu a přizpůsobení technickým požadavkům spojovacích sítí nebo zařízení. Informace o kreditní kartě jsou během přenosu přes sítě vždy šifrovány.
Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, dále prodávat nebo zneužívat jakoukoli část služby, používání služby nebo přístup ke službě nebo jakýkoli kontakt na webové stránce, jejímž prostřednictvím je služba poskytována, bez výslovného vyjádření. písemné povolení od nás.
Nadpisy použité v této dohodě jsou uvedeny pouze pro lepší orientaci a nebudou tyto podmínky omezovat ani jinak ovlivňovat.

ODDÍL 3 - PŘESNOST, KOMPLETNOST A DOBA INFORMACÍ
Nejsme odpovědní, pokud informace poskytované na tomto webu nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiál na této stránce je poskytován pouze pro obecné informace a nemělo by se na něj spoléhat ani ho používat jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace s primárními, přesnějšími, úplnějšími nebo včasnějšími zdroji informací. Jakékoli spoléhání se na materiál na tomto webu je na vaše vlastní riziko.
Tento web může obsahovat určité historické informace. Historické informace nutně nejsou aktuální a jsou poskytovány pouze pro vaši informaci. Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit obsah tohoto webu, ale nemáme žádnou povinnost aktualizovat jakékoli informace na našem webu. Souhlasíte s tím, že je vaší odpovědností sledovat změny na našich stránkách.

ODDÍL 4 - ÚPRAVY SLUŽEB A CENY
Ceny našich produktů se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Vyhrazujeme si právo kdykoli bez předchozího upozornění upravit nebo ukončit poskytování Služby (nebo její části nebo obsahu).
Nebudeme vůči vám ani vůči žádné třetí straně odpovědni za jakékoli změny, změnu ceny, pozastavení nebo ukončení služby.

ODDÍL 5 - PRODUKTY NEBO SLUŽBY (pokud jsou k dispozici)
Některé produkty nebo služby mohou být dostupné výhradně online prostřednictvím webové stránky. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezená množství a podléhají vrácení nebo výměně pouze v souladu s našimi Zásadami vrácení.
Snažili jsme se co nejpřesněji zobrazovat barvy a obrázky našich produktů, které se objevují v obchodě. Nemůžeme zaručit, že zobrazení jakékoli barvy na monitoru vašeho počítače bude přesné.
Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni, omezit prodej našich produktů nebo služeb na jakoukoli osobu, zeměpisnou oblast nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství produktů nebo služeb, které nabízíme. Všechny popisy produktů nebo ceny produktů se mohou kdykoli a bez předchozího upozornění změnit, a to na základě vlastního uvážení. Vyhrazujeme si právo kdykoli zastavit jakýkoli produkt. Jakákoli nabídka jakéhokoli produktu nebo služby na tomto webu je neplatná, pokud je zakázána.
Nezaručujeme, že kvalita jakýchkoli produktů, služeb, informací nebo jiného materiálu zakoupeného nebo získaného vámi splní vaše očekávání nebo že budou opraveny jakékoli chyby ve službě.

ODDÍL 6 - PŘESNOST Fakturace a informací o účtu
Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou u nás zadáte. Podle našeho výhradního uvážení můžeme omezit nebo zrušit množství zakoupené na osobu, na domácnost nebo na objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané stejným zákaznickým účtem nebo pod ním, stejnou kreditní kartu nebo objednávky, které používají stejnou fakturační a / nebo dodací adresu. V případě, že provedeme změnu nebo zrušení objednávky, můžeme se vás pokusit upozornit kontaktováním e-mailové a / nebo fakturační adresy / telefonního čísla poskytnutého v okamžiku provedení objednávky. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které podle našeho jediného úsudku vypadají, že byly zadány prodejci, prodejci nebo distributory.

Souhlasíte, že poskytnete aktuální, úplné a přesné informace o nákupu a účtu pro všechny nákupy provedené v našem obchodě. Souhlasíte, že budete neprodleně aktualizovat svůj účet a další informace, včetně vaší e-mailové adresy a čísel kreditních karet a dat vypršení platnosti, abychom mohli dokončit vaše transakce a kontaktovat vás podle potřeby.

Další podrobnosti naleznete v našich zásadách vracení zboží.

ODDÍL 7 - VOLITELNÉ NÁSTROJE
Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, nad nimiž nemonitorujeme ani nemáme kontrolu ani vstup.
Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k takovým nástrojům „jak jsou“ a „jak jsou dostupné“ bez jakýchkoli záruk, prohlášení nebo podmínek jakéhokoli druhu a bez jakéhokoli souhlasu. Neneseme žádnou odpovědnost, která by vyplynula z vašeho používání volitelných nástrojů třetích stran nebo v souvislosti s nimi.
Jakékoli použití volitelných nástrojů nabízených prostřednictvím webu je zcela na vaše vlastní riziko a uvážení a měli byste se ujistit, že jste obeznámeni s podmínkami, za jakých jsou nástroje poskytovány příslušným poskytovatelem třetích stran (a souhlasíte s nimi) ( s).
Můžeme také v budoucnu nabízet nové služby a / nebo funkce prostřednictvím webových stránek (včetně vydání nových nástrojů a zdrojů). Na tyto nové funkce a / nebo služby se rovněž vztahují tyto smluvní podmínky.

ODDÍL 8 - ODKAZY NA TŘETÍ STRANY
Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou zahrnovat materiály od třetích stran.
Odkazy třetích stran na tomto webu vás mohou nasměrovat na webové stránky třetích stran, které nejsou spojeny s námi. Nejsme zodpovědní za zkoumání nebo hodnocení obsahu nebo přesnosti a nezaručujeme a neneseme žádnou odpovědnost ani odpovědnost za jakékoli materiály nebo webové stránky třetích stran ani za jakékoli jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran.
Nezodpovídáme za žádné škody nebo škody související s nákupem nebo používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jiných transakcí provedených v souvislosti s jakýmikoli webovými stránkami třetích stran. Než provedete jakoukoli transakci, pečlivě si přečtěte zásady a postupy třetích stran a ujistěte se, že jim rozumíte. Stížnosti, nároky, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran by měly být směrovány na třetí stranu.

ODDÍL 9 - PŘIPOMÍNKY UŽIVATELŮ, ZPĚTNÁ PODMÍNKY A OSTATNÍ PŘEDLOŽENÍ
Pokud na naši žádost odešlete určité konkrétní příspěvky (například soutěžní příspěvky) nebo bez žádosti od nás posíláte kreativní nápady, návrhy, návrhy, plány nebo jiné materiály, ať už online, e-mailem, poštou nebo jinak (společně „komentáře“), souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli bez omezení, upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a jinak používat na jakémkoli médiu jakékoli komentáře, které nám předáte. Jsme a nebudeme povinni (1) zachovávat důvěrné připomínky; 2) zaplatit náhradu za případné připomínky; nebo (3) odpovědět na jakékoli připomínky.
Můžeme, ale nemáme povinnost, sledovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, který podle našeho vlastního uvážení určíme, je nezákonný, urážlivý, ohrožující, urážlivý, hanlivý, pornografický, obscénní nebo jinak nežádoucí nebo porušuje duševní vlastnictví nebo tyto smluvní podmínky.
Souhlasíte s tím, že vaše komentáře neporušují žádné právo třetí strany, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnosti ani jiných osobních či vlastnických práv. Dále souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat urážlivý nebo jinak nezákonný, urážlivý nebo obscénní materiál ani obsahovat jakýkoli počítačový virus nebo jiný malware, který by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit provoz Služby nebo jakékoli související webové stránky. Nesmíte použít falešnou e-mailovou adresu, předstírat, že jste někdo jiný než vy, nebo jinak uvádět nás nebo třetí strany v omyl ohledně původu jakýchkoli komentářů. Jste zodpovědní za jakékoli připomínky a jejich přesnost. Neneseme žádnou odpovědnost a nepřebíráme žádnou odpovědnost za případné připomínky vy nebo třetí strany.

ODDÍL 10 - OSOBNÍ INFORMACE
Vaše osobní údaje v obchodě se řídí našimi zásadami ochrany osobních údajů. Chcete-li zobrazit naše zásady ochrany osobních údajů.

ODDÍL 11 - CHYBY, NEBEZPEČNOSTI A OMISE
Občas mohou na našem webu nebo ve službě existovat informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat k popisům produktů, cenám, akcím, nabídkám, přepravním, produktům, přepravním dobám a dostupnosti. Vyhrazujeme si právo opravit chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou jakékoli informace ve Službě nebo na jakémkoli souvisejícím webu nepřesné kdykoli bez předchozího upozornění (včetně poté, co jste zadali objednávku) .
Nezavazujeme žádnou povinnost aktualizovat, měnit nebo objasňovat informace ve Službě nebo na jakékoli související webové stránce, mimo jiné včetně informací o cenách, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon. Ve službě ani na žádné související webové stránce by nemělo být stanoveno žádné konkrétní datum aktualizace ani aktualizace, které by naznačovalo, že veškeré informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce byly změněny nebo aktualizovány.

ODDÍL 12 - ZAKÁZANÉ POUŽITÍ
Kromě jiných zákazů stanovených ve smluvních podmínkách je zakázáno používat web nebo jeho obsah: (a) pro jakýkoli nezákonný účel; b) vybízet ostatní k provedení nebo účasti na jakýchkoli protiprávních činech; (c) porušovat jakékoli mezinárodní, federální, provinční nebo státní předpisy, pravidla, zákony nebo místní nařízení; (d) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví ostatních; e) obtěžovat, zneužívat, urážet, poškozovat, pomlouvat, pomlouvat, znevažovat, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnicity, rasy, věku, národního původu nebo zdravotního postižení; f) předkládat nepravdivé nebo zavádějící informace; (g) odesílat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit jakýmkoli způsobem, který bude mít vliv na funkčnost nebo provozování Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu; h) shromažďovat nebo sledovat osobní údaje druhých; (i) na spam, phishing, lékárnu, záminku, pavouk, procházení nebo škrábání; j) pro jakýkoli obscénní nebo nemorální účel; nebo (k) narušovat nebo obcházet bezpečnostní prvky služby nebo jakékoli související webové stránky, jiné webové stránky nebo internet. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání Služby nebo jakéhokoli souvisejícího webu z důvodu porušení některého ze zakázaných použití.

ODDÍL 13 - ODMÍTNUTÍ ZÁRUK; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
Nezaručujeme, neručíme ani nezaručujeme, že vaše používání naší služby bude nepřetržité, včasné, bezpečné nebo bezchybné.
Nezaručujeme, že výsledky, které mohou být získány z používání služby, budou přesné nebo spolehlivé.
Souhlasíte s tím, že občas můžeme službu odebrat na dobu neurčitou nebo ji kdykoli zrušit bez předchozího upozornění.
Výslovně souhlasíte s tím, že vaše použití nebo nemožnost používat službu je na vaše výhradní riziko. Služba a všechny produkty a služby, které vám byly poskytnuty prostřednictvím služby, jsou (kromě případů výslovně uvedených námi) poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou dostupné“ pro vaše použití, bez jakýchkoli prohlášení, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládané, včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek obchodovatelnosti, obchodní kvality, vhodnosti pro určitý účel, trvanlivosti, titulu a neporušování.
V žádném případě nesmějí www.teclast.eu, naši ředitelé, důstojníci, zaměstnanci, přidružené subjekty, agenti, dodavatelé, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé licence odpovídat za zranění, ztrátu, nárok nebo jakékoli přímé, nepřímé - náhodné, represivní, zvláštní nebo následné škody jakéhokoli druhu, včetně, mimo jiné, ušlých zisků, ušlých příjmů, ztracených úspor, ztráty dat, nákladů na výměnu nebo jiných podobných škod, ať už na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti), striktní odpovědnost nebo jinak, vyplývající z vašeho použití kterékoli ze služeb nebo jakýchkoli produktů zakoupených pomocí služby, nebo za jakýkoli jiný nárok související s jakýmkoli způsobem s vaším používáním služby nebo jakéhokoli produktu, včetně, ale nejen, jakýchkoli chyb nebo opomenutí v jakémkoli obsahu nebo jakékoli ztrátě nebo poškození jakéhokoli druhu, které vzniknou v důsledku používání služby nebo jakéhokoli obsahu (nebo produktu) zveřejněného, ​​přeneseného nebo jinak zpřístupněného prostřednictvím služby, a to i v případě, že je to možné. Protože některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, v takových státech nebo jurisdikcích bude naše odpovědnost omezena na maximální míru povolenou zákonem.

ODDÍL 14 - ODŠKODNĚNÍ
Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete bránit a udržovat neškodné www.teclast.eu a naše rodiče, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partnery, důstojníky, ředitele , agenti, dodavatelé, poskytovatelé licencí, poskytovatelé služeb, subdodavatelé, dodavatelé, stážisté a zaměstnanci, nepoškození jakýmkoli nárokem nebo poptávkou, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, které provedla jakákoli třetí strana v důsledku nebo z důvodu porušení těchto Podmínek služby nebo dokumenty, které tyto dokumenty obsahují odkazem, nebo vaše porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany.

ODDÍL 15 - ODDĚLITELNOST
V případě, že bude jakékoli ustanovení těchto smluvních podmínek považováno za protiprávní, neplatné nebo nevymahatelné, bude toto ustanovení přesto vymahatelné. v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy a nevymahatelná část bude považována za oddělenou od těchto smluvních podmínek, nemá toto určení vliv na platnost a vymahatelnost ostatních zbývajících ustanovení.

ODDÍL 16 - UKONČENÍ
Povinnosti a závazky stran vzniklé před datem ukončení platnosti zůstávají po ukončení této dohody pro všechny účely platné.
Tyto smluvní podmínky jsou účinné, pokud není vypovězeno vy nebo nás. Tyto smluvní podmínky můžete kdykoli ukončit oznámením, že již nechcete používat naše služby nebo když přestanete naše stránky používat.
Pokud podle našeho jediného úsudku nedodržíte nebo máte podezření, že jste nesplnili některou z podmínek nebo ustanovení těchto Podmínek služby, můžeme tuto dohodu kdykoli bez předchozího upozornění ukončit a vy budete i nadále odpovědní za všechny částky splatné do a včetně data ukončení; a / nebo proto vám může odepřít přístup k našim Službám (nebo jakékoli jejich části).

ODDÍL 17 - CELÁ DOHODA
Neschopnost uplatnit nebo vymáhat jakékoli právo nebo ustanovení těchto smluvních podmínek neznamená vzdání se tohoto práva nebo ustanovení.
Tyto Smluvní podmínky a jakékoli zásady nebo provozní pravidla zveřejněné na těchto stránkách nebo v souvislosti se Službou představují úplnou dohodu a porozumění mezi vámi a námi a řídí vaše používání Služby a nahrazují jakékoli předchozí nebo současné dohody. , komunikace a návrhy, ústní nebo písemné, mezi vámi a námi (včetně všech předchozích verzí Smluvních podmínek).
Nejasnosti ve výkladu těchto smluvních podmínek nelze vykládat proti navrhovateli.

ODDÍL 18 - ROZHODOVACÍ PRÁVO
Tyto smluvní podmínky a jakékoli zvláštní smlouvy, kterými vám poskytujeme služby, se řídí a vykládají v souladu s právními předpisy Slovenska .

ODDÍL 19 - ZMĚNY PODMÍNKŮ PODPORY
Na této stránce si můžete kdykoli prohlédnout nejnovější verzi Smluvních podmínek.
Vyhrazujeme si právo dle našeho výhradního uvážení aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto Podmínek zveřejněním aktualizací a změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny na našem webu. Vaše další používání nebo přístup k našim webovým stránkám nebo ke Službě po zveřejnění jakýchkoli změn těchto Podmínek služby znamená přijetí těchto změn.

ODDÍL 20 - KONTAKTNÍ INFORMACE
Otázky týkající se smluvních podmínek nám zasílejte na adresu info@teclast.eu .